ИЗДВАЈАМО

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Статутарна комисија броји три члана (председник и два члана). Статутарну комисију бира и разрешава Скупштина на предлог Председништва Странке. Мандат чланова Статутарне комисије траје четири године, али може престати : Оставком, разрешењем и смрћу. Статутарна комисија предлаже Главном одбору измене и допуне Статута,  даје тумачење појединих одредби Статута, предлаже доношење и других одлука везаних за уређење рада Странке.

 

06.10.2018. године на четвртој редовној Изборној Скупштини Јединствене Србије, формирана је Статутарна комисија Странке и то у следећем саставу:

1.Милош Лукић (дипломирани правник)- председник комисије;

2.Илија Влашковић (адвокат)- члан комисије;

3.Мирко Марић (адвокат)- члан комисије;