ИЗДВАЈАМО

НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор бира и разрешава Скупштина Странке.

 

Надзорни одбор има председника и два члана.

 

Надзорни одбор одлучује већином гласова свих чланова Надзорног одбора.

 

Мандат Надзорног одбора траје  четири године а може престати раније из истих разлога као и за престанак функције Председника, заменика председника или потпредседника Странке.

 

Задатак Надзорног одбора је да:

 

1.Контролише примену Статута, других општих аката и одлука органа Странке;

2.Контролише финансијско пословање Странке;

3.О свом раду подноси извештај Скупштини Странке.

 

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови других органа Странке, осим Скупштине Странке, као ни лице одређено за вођење финансијских послова Странке.

 

Чланови Надзорног одбора Јединствене Србије

 

Надзорни одбор:
 

1. Драган Лазић (дипломирани економиста из Крушевца) - председник;

2. Бобан Манчев (дипломирани економиста из Ниша) - члан;

3. Сања Јеремић (дипломирани економиста из Јагодине) - члан;