ИЗДВАЈАМО

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Статутарна комисија броји три члана (председник и два члана). Статутарну комисију бира и разрешава Скупштина на предлог Председништва Странке. Мандат чланова Статутарне комисије траје четири године, али може престати : Оставком, разрешењем и смрћу. Статутарна комисија предлаже Главном одбору измене и допуне Статута,  даје тумачење појединих одредби Статута, предлаже доношење и других одлука везаних за уређење рада Странке.


Статутарна комисија:

1. Милош Лукић
(дипломирани правник из Јагодине) - председник комисије;

2. Јелена Миленковић (дипломирани правник из Зајечара) - члан комисије;